ZAHRADA V ŠUMPERKU O VÝMĚŘE 540 M2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 3855/15-87
Odhadní cena: 165.000,- Kč
Nejnižší podání: 110.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.03.2019, 10:30
Expirace dražby: 13.03.2019, 10:50

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 110.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Šumperk

Popis:
Pozemek se nachází v jižní, částečně zastavěné části města Šumperk, v části zvané „Na Mlýnku“, která je přístupná ze západní strany z ulice Žerotínova, z východní strany z ulice Uničovská a na jihu, nedaleko, se nachází vodní tok Desná. Terén pozemku je rovinný, tvoří funkční celek s pozemkem 3132/1 - ostatní plocha, pozemky jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci na pozemku p.č. 1304/4 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 1259/1 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví České republiky.
Na pozemku při jeho horní, levé hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, tvárnicová, rozestavěná (pouze část obvodových konstrukcí) „vedlejší stavba“, která má kamenné základy. Při místním šetření byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelová vrata s výplní ocelového pletiva - dvoukřídlá, dlážděné, betonové a zpevněné plochy).
V územním plánu města je pozemek veden jako PLOCHA S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - PLOCHY ROZVOJOVÉ - „PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ“, podléhá však změně rozvojové plochy Z29. Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření smíšené obytné lokality se směsí bydlení, podnikatelských aktivit a občanského vybavení.
Na pozemku vázne věcné břemeno zřizování a provozování vedení bylo zřízeno ve prospěch: ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, jehož ztrátová hodnota je v ceně pozemku zohledněna.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.