SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/8 POZEMKŮ A STAVBY Č.P. 298 - DŮM V KAROLINCE

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 982/13 - 90
Odhadní cena: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 25.04.2019, 10:00
Expirace dražby: 25.04.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.500,- Kč
Nejnižší podání: 13.333,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Karolinka u Vsetína

Popis:
Dražené nemovité věci se nachází v okrese Vsetín, ve městě Karolinka, části Raťkov, cca 15 km od stanice vlaku „Karolinka“. Nemovité věci jsou situovány v rozsáhle chráněném území. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení, objektů k rekreaci a objekty k ubytování. V okolí není k dispozici žádná občanská vybavenost, ve městě Karolinka je k dispozici kompletní občanská vybavenost, vzdálenost do centra je cca 1,5 km. Přístup k nemovité věci je přes nezpevněný pozemek ve vlastnictví České republiky.
spoluvlastnickým podílem ve výši 1/8 na pozemku parc.č. 4228/2, jehož součástí je rodinný dům č.p. 298 a pozemků parc.č. 4228/1, 4228/3 a 4228/5, včetně součástí a příslušenství, vše v katastrálním území Karolinka, obci Karolinka, okresu Vsetín (LV č. 1987)
Příslušenství a součásti nemovité věci:
- venkovní úpravy (přípojky inženýrských sítí – zřejmě pouze elektro)
- vedlejší stavba – hospodářská budova (na pozemku parc.č. 4228/1)
dřevěné konstrukce, nepodsklepená, přízemní, se sedlovou střechou. Stavba je špatném technickém stavu. Zastavěná plocha činí cca 25 m2.
Na pozemku parc.č. 4228/3 se nachází rodinný dům č.p. 328, který je ve vlastnictví třetí osoby a není předmětem tohoto ocenění.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.