DOBROVOLNÁ DRAŽBA "HEYDRICHOVA ZÁMEČKU" V PANENSKÝCH BŘEŽANECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 190 EX 1/19-6
Odhadní cena: 36.094.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 10.05.2019, 11:00
Expirace dražby: 10.05.2019, 11:30

Dražební jistota: 3.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 30.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Panenské Břežany

Popis:
Jedná se o nemovité věci a příslušenství nemovitých věcí, kterými jsou stavby nezapsané v katastru nemovitostí, dále podzemní stavba – bunkr, venkovní zpevněné plochy, vnitroareálové komunikace, trvalé porosty, oplocení a jednotlivé přípojky inženýrských sítí (dále jen „předmět dražby“). Areál je napojen na přípojky plynu a elektřiny, kanalizace svedena do septiku. Areál není napojen na vodovod. Nemovité věci jsou dlouhodobě neudržované bez řádné péče a servisu a nacházejí se v havarijním stavu. Veškerá média jsou ODPOJENA!
Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že část předmětu dražby (soubor tzv. Dolního zámku) specifikovaných v rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky ze dne 23.08.2016 č.j. MK 3164982016 byla uvedeným rozhodnutím prohlášena za kulturní památku dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči.
Navrhovatelé, jako insolvenční správci dlužníka 1) a 2) nemají k dispozici jakoukoliv stavební či technickou dokumentaci k předmětu dražby a nemají od žádného z dlužníků relevantní informaci o tom, jaká činnost byla v předmětu dražby vykonávána a s jakými důsledky.
V předmětu dražby se nacházejí blíže neidentifikované nebezpečné chemické látky, chemické směsi a nebezpečné odpady (dále jen „nebezpečné látky“), které nejsou součástí soupisu majetkové podstaty dlužníka 1) a dlužníka 2 ).
Navrhovatelé prohlašuje, že nebude odpovídat za vyklizení předmětu dražby a zejména pak za odstranění nebezpečných látek z předmětu dražby ani za jejich případnou likvidaci. Navrhovatel upozorňuje na skutečnost, že případný vydražitel bude povinen při likvidaci nebezpečného odpadu nacházejícího se v předmětu dražby postupovat v souladu s pokyny Státní inspekce životního prostředí a právními předpisy upravujícími nakládání s nebezpečnými odpady. Bez řádného provedení stavebních a jiných úprav, jakož i odstranění nebezpečných látek nelze předmět dražby řádně užívat v souladu s jejich původním určením, bez toho, aniž by mohlo dojít k ohrožení života, veřejného zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
Veškeré náklady spojené s jakýmikoliv stavebními či jinými úpravami předmětu dražby, jakož i odstraněním a dalším nakládáním s nebezpečnými látkami včetně ostrahy předmětu dražby a jejich zajištěním půjdou od okamžiku převzetí předmětu dražby k tíži vydražitele a vydražiteli z tohoto důvodu nevznikne vůči navrhovateli jakékoliv právo na peněžité či jiné plnění.
Pro účast v dražbě bude nutné zúčastnit se některé z prohlídek, pořádaných navrhovatelem dražby. Soudní exekutor upozorňuje dražitele, že nedoplacením nejvyššího podání ani v dodatečné lhůtě se vydražitel stává tzv. obmeškaným vydražitelem, tedy že mu nebude vrácena dražební jistota a bude odpovídat za škodu způsobenou nedoplacením nejvyššího podání.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Lenka Kozlová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.