POZEMKY V MORAVČICÍCH - OKR. JIČÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EXD 1/19
Odhadní cena: 4.088.640,- Kč
Nejnižší podání: 4.088.640,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 17.10.2019, 10:00
Expirace dražby: 17.10.2019, 10:30

Dražební jistota: 1.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 4.088.640,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jičín
Obec: Jičín

Popis:
- pozemek parcela č. 28/4 o výměře 33 m2, trvalý travní porost, zemědělský půdní fond
- pozemek parcela č. 41/3 o výměře 197 m2, vodní plocha, koryto vodního toku umělé
- pozemek parcela č. 41/4 o výměře 833 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
- pozemek parcela č. 41/129 o výměře 15973 m2, orná půda, zemědělský půdní fond
vše v katastrálním území Moravčice, obec Jičín, okres Jičín, zapsáno na LV č. 488 pro Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.