REKREAČNÍ OBJEKT (ZBOŘENIŠTĚ) - V MASEČÍNĚ U ŠTĚCHOVIC

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2030/20-184
Odhadní cena: 336.000,- Kč
Nejnižší podání: 224.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.04.2021, 10:00
Expirace dražby: 20.04.2021, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 224.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-západ
Obec: Masečín u Štěchovic

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Praha-západ, v městysi Štěchovice, části Masečín, cca 450 m od zastávky bus „Štěchovice, Masečín“. V okolí se nachází zástavba objektů individuálního bydlení a rodinné rekreace.
Nemovitá věc je tvořena: pozemkem parc.č. st. 317, jehož součástí je jiná stavba č.e. 285 a pozemku parc.č. 393/12, včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. Masečín, obci Štěchovice, okresu Praha-západ (LV č. 443).

Znalec při místním šetření zjistil nesoulad skutečného stavu, se stavem právním. Jiná stavba č.e. 285 již neexistuje, byla odstraněna a zůstaly pouze základy a částečně obvodové zdivo.

Pozemky jsou rovinaté a na pozemku parc.č. st. 317 se nachází ruina původní jiné stavby č.e. 285 (základy a částečně obvodové zdivo). Na pozemku se dále nachází trvalé porosty (bez pravidelné údržby) a studna. Pozemky jsou v platném územním plánu obce zařazeny v plochách přestavby P04-BI – plochy bydlení-v rodinných domech - městské a příměstské [BI]. Jedná se o stavební pozemky. Celková výměra pozemků činí 482 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.