1. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ID. 1/6 ZAHRADY V OBCI SUCHOHRDLY, OKRES ZNOJMO

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 877/18
Odhadní cena: 63.000,- Kč
Nejnižší podání: 31.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 04.05.2021, 11:00
Expirace dražby: 04.05.2021, 11:30

Dražební jistota: 20.000,- Kč
Nejnižší podání: 31.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Suchohrdly

Popis:
Oceňovaný pozemek se nachází jižně od centra obce, takřka na okraji katastrálního území obce, v zastavitelném území, v lokalitě určené platným územním plánem pro výstavbu objektů individuální rekreace. Přístup je z pozemku parcelní číslo 5524, ostatní plocha, ostatní komunikace, ve vlastnictví Města Znojma, která je s prašným povrchem. Pozemek je s napojením na rozvod elektřiny. Pozemek se nachází pod vedením vysokého napětí, vedoucího k rozvodně elektřiny, ochranné pásmo těchto vedení je evidováno v územně analytických podkladech vedených na internetové adrese znojmocity.cz a toto ochranné pásmo pokrývá významnou část oceňovaného pozemku.

Místním šetřením soudní znalec zjistil, že na oceňovaném pozemku stojí stavba nezapsaná v katastru
nemovitostí, ke které dle sdělení Městského úřadu Znojmo, odboru výstavby, není evidováno stavebního
povolení ani kolaudační rozhodnutí. Stavba není předmětem dražebního jednání.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.