ID. 1/9 ORNÉ PŮDY A VODNÍ PLOCHY V OBCI VELIKÁ VES, OKR. PRAHA - VÝCHOD

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EXD 5/21
Odhadní cena: 59.000,- Kč
Nejnižší podání: 39.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.05.2021, 12:00
Expirace dražby: 18.05.2021, 12:30

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 39.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Praha-východ
Obec: Veliká Ves

Popis:
Jedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/9 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 573/1 - orná půda, pozemku p.č. 583 - orná půda, pozemku p.č. 609/5 - trvalý travní porost, pozemku p.č. 609/17 - vodní plocha a pozemku p.č. 657 - orná půda, vše v k.ú. Veliká Ves u Prahy, obec Veliká Ves, okres Praha-východ. Pozemky p.č. 573/1, p.č. 583, p.č. 609/5 a p.č. 609/17 jsou situovány v západní až jihozápadní části katastrálního území a tvoří jednotný funkční celek s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemky p.č. 573/1, p.č. 583 a p.č. 609/5 jsou zemědělsky obdělávané
a jsou součástí zemědělských honů. Na části pozemků p.č. 573/1 a p.č. 609/5 se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Pozemek p.č. 657 je situován v jižní části katastrálního území s přístupem přes nezpevněné pozemky. Pozemek je zemědělsky obdělávaný a je součástí zemědělských honů. Na části
pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru. Na části pozemků p.č. 573/1, p.č. 583 a p.č. 657 se nachází trasa el. nadzemního vedení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.