SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKU S CHATOU (NEZAPSANÁ V KN) V JIŘÍKOVĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 2582/18-116
Odhadní cena: 162.400,- Kč
Nejnižší podání: 108.267,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.11.2021, 10:00
Expirace dražby: 30.11.2021, 10:30

Dražební jistota: 60.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.267,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Děčín
Obec: Jiříkov u Děčína

Popis:
Nemovitá věc se nachází v okrese Děčín, ve městě Jiříkov, poblíž ul. Františkova, poblíž Nového rybníka. Vzdálenost k zastávce MHD bus „Jiříkov náměstí“ je cca 550 m. Okolní zástavbu tvoří objekty pro rodinnou rekreaci a objekty individuálního bydlení. Přístup k nemovité věci je přes pozemek parc.č. 6216/2 (ve vlastnictví města Jiříkov). Znalec při místním šetření zjistil nesoulad právního stavu se stavem skutečným. Na pozemku se nachází stavba pro rodinnou rekreaci, která není zapsaná, ani zakreslená v Katastru nemovitostí.
p.č. 2284/3 trvalý travní porost - pozemek je rovinatý a nachází se na něm stavba pro rodinnou rekreaci (nezapsaná a nezakreslená v Katastru nemovitostí), venkovní úpravy a trvalé porosty.
- Stavba pro rodinnou rekreaci na pozemku parc.č. 2284/3 - stavba je samostatně stojící, zřejmě nepodsklepená, s jedním NP a půdou pod sedlovou střechou. Základy objektu jsou zřejmě betonové patky. Nosné konstrukce jsou kombinované – zděné z cihel a dřevěné. Střecha je sedlová, se střešní krytinou živičnou. Klempířské konstrukce jsou provedeny z pozinkovaného plechu. Okna jsou instalována dřevěná jednoduchá. Ostatní vybavení tvoří mříže. Znalci nebyla umožněna prohlídka nemovité věci. Znalec pro další ocenění předpokládá standardní konstrukční provedení, lokální vytápění. Napojení na IS: nebylo možno zjistit Zastavěná plocha objektu činí cca 25 m2. Výměru obytné plochy znalec odhaduje na cca 20 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.