OPAKOVANÁ DRAŽBA STAVEB (BEZ POZEMKŮ) V HLUBOKÝCH MAŠŮVKÁCH

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 605/10-119
Odhadní cena: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 08.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Znojmo
Obec: Hluboké Mašůvky

Popis:
- stavba bez čp/če, stavba pro shromažďování osob na st. p. č. 304/1, LV: 532
- stavba bez čp/če, jiná stavba, na st. p. č. 307/2, LV: 532
zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, pro obec Hluboké Mašůvky, katastrální území Hluboké Mašůvky, na listu vlastnictví č.
42.
Celkový popis nemovitosti:
Jedná se o ocenění staveb evidovaných jako "shromaž." (dle informací o pozemku z katastru nemovitostí - stavba pro shromažďování většího počtu osob ??), osazená na dvou stavebních parcelách (p.č. st. 304/1 a jiné stavby" - na p.č. st. 307/2. osazeno ve středisku ZD Hluboké Mašůvky. Povinný - nekontaktní, výzva ke konání místního šetření od znalce byla poštovním doručovatelem vrácena jako nedoručitelná. Prohlídku umožnil zástupce ZD Hl. Mašůvky. Blížší popis jednotlivých součástí nemovitosti je řešen při ocenění ve vlastním posudku.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.