DRAŽBA POZEMKŮ V MUTĚNICÍCH, OKRES HODONÍN

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1410/21
Odhadní cena: 106.710,- Kč
Nejnižší podání: 106.710,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.02.2022, 10:00
Expirace dražby: 08.02.2022, 10:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 106.710,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Hodonín
Obec: Mutěnice

Popis:
Dražené pozemky se nachází v jihozápadní části katastrálního území Mutěnice, jihozápadně od obce Mutěnice, v lokalitě Vrchní díly, v lánu. Od nejbližšího místa souvisle zastavěné části obce Mutěnice je vzdálen, vzdušnou čarou, přibližně 1,26 km. K hranici pozemku není umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Je
přístupný pouze přes sousední pozemky jiných vlastníků.
Na pozemku se nachází intenzivně obhospodařovaná orná půda bez trvalých porostů a ruderalizovaná travnatá mez v poli. Nad jihozápadním cípem pozemku, v délce cca 45 m, jsou taženy elektrické dráty VN (E.ON Distribuce, a.s.). Z územního plánu obce Mutěnice vyplývá, že je pozemek situován v nezastavěném území, část v ploše zemědělské označené „14a“ - zóna zemědělské prvovýroby a část v ploše přírodní označené „16a“ – zóna ochrany krajiny.

Zjištěná věcná břemena:
- Věcné břemeno spočívající v právu třetí osoby vést dráty elektrického vedení nad pozemkem p.č. PK 6268, což má za důsledek snížení využitelnosti pozemku z důvodu nadzemního elektrického vedení VN 22 kV v rozsahu 1 m na každou stranu od osy elektrického vedení;
- Věcné břemeno spočívající v právu vstupu a vjezdu na oceňovaný pozemek p.č. PK 6268 za účelem odstranění poruchy, provedení oprav, rekonstrukce, kontroly a likvidace elektrického vedení.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.