SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ORNÉ PŮDY V KOZMICÍCH U OPAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4841/13-153
Odhadní cena: 15.100,- Kč
Nejnižší podání: 10.067,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 07.06.2022, 10:00
Expirace dražby: 07.06.2022, 10:30

Dražební jistota: 6.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.067,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Opava
Obec: Kozmice u Opavy

Popis:
Nemovité věci se nachází v okrese Opava, jižně od souvisle zastavěného území obce Kozmice, v lánu pole. Pozemky jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách NZ (plochy zemědělské). Na pozemcích se nenachází žádné stavby, ani trvalé porosty. Jedná se o zemědělské pozemky. Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 na pozemcích parc.č. 1207/27 a 1207/28, v katastrálním území Kozmice, obec Kozmice, okres Opava (LV č. 503). Celková výměra pozemků činí 4 720 m2.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.