POZEMEK (ZAHRADA) V HORCE NAD MORAVOU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 852/21-242
Odhadní cena: 1.336.000,- Kč
Nejnižší podání: 890.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.07.2022, 10:00
Expirace dražby: 21.07.2022, 10:30

Dražební jistota: 500.000,- Kč
Nejnižší podání: 890.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Olomouc
Obec: Horka nad Moravou u Olomouce

Popis:
Pozemek je rovinatý. Součásti a příslušenství pozemku tvoří oplocení, vrata, trvalé porosty.
Pozemek je dle Územního plánu zařazen v plochách SV (plochy smíšené obytné). Přístup (vjezd) k pozemku je pouze 2,4 m široký. Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) je nutné dle §20 odst. 7 ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb zajistit přístup pomocí zpevněné pozemní komunikace, široké nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Zpevněná slepá komunikace, která je delší než 50 m musí mít dle kodexu norem požární ochrany na konci obratiště a její šířka je minimálně 3,0 m. (viz ČSN 73 0802 - čl. 12.2.2, ČSN 73 0833 - čl. 4.4.1, tak i případně ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. v platném znění - §11, 2c. Dále dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., odst. 2 – musí být pro příjezd požární techniky navrženy vjezdy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m. Jedná se tedy o průjezdný minimální prostor pro vozidlo hasičů, a proto je oproti šířce komunikace 3,0 m zvětšen o 0,5 m.
Z tohoto důvodu je na pozemek pro účely ocenění nahlíženo jako na pozemek zahrady.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.