SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/3 ORNÉ PŮDY V TŘEBEŠICÍCH U KUTNÉ HORY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 4398/11-210
Odhadní cena: 43.900,- Kč
Nejnižší podání: 29.267,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 06.09.2022, 13:00
Expirace dražby: 06.09.2022, 13:30

Dražební jistota: 17.000,- Kč
Nejnižší podání: 29.267,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kutná Hora
Obec: Třebešice u Kutné Hory

Popis:
Pozemek se nachází v okrese Kutná Hora, jižně od souvisle zastavěného území obce Třebešice, směrem na Kluky, v lánu pole. Na pozemku se nenachází žádné stavby, ani trvalé porosty.
Jedná se o zemědělský pozemek.
Nemovitá věc je tvořena spoluvlastnickým podílem ve výši 1/3 na pozemku parc.č. 205/84, v katastrálním území Třebešice, obec Třebešice, okres Kutná Hora (LV č. 633).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.