SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 1/192 POZEMKU V PRAZE - TROJI

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 114/19-121
Odhadní cena: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.10.2022, 10:30
Expirace dražby: 19.10.2022, 10:50

Dražební jistota: 4.000,- Kč
Nejnižší podání: 20.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres:
Obec: Troja

Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti id. 1/192 na pozemku parc. č. 1595/1 (ostatní plocha) v kat. území Troja, obec Praha, okres Hlavní město Praha.
Pozemek se nachází na pravém břehu řeky Vltavy v MČ Troja, je travnatý, o nepravidelném tvaru. V katastru nemovitostí je pozemek vedený jako ostatní plocha o výměře 11.625 m2. Na severní straně je ohraničený hliněným valem, na západní a východní straně listnatými porosty.
Na pozemku se nachází několik listnatých porostů. V době oceňování byl rovinný pozemek udržovaný. K pozemku vede příjezdová cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1590 (ve vlastnictví České republiky). Jedná se o zpevněnou cyklostezku s omezeným přístupem.

V územním plánu je pozemek vedený částečně jako zeleň městská a krajinná a částečně jako plocha sportu a rekreace – oddechu a také je v oblasti záplavového území.

Součástí nemovité věci jsou porosty; příslušenství ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.