POZEMEK OKR. MOST II. KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1134/21-181
Odhadní cena: 39.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 12.12.2022, 11:00
Expirace dražby: 12.12.2022, 12:00

Dražební jistota: 5.000,- Kč
Nejnižší podání: 19.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Most
Obec: Patokryje

Popis:
Patokryje je obec, která se nachází v okrese Most v Ústeckém kraji. Leží asi pět kilometrů
východně od centra města Mostu na pravém břehu říčky Srpiny, která spolu se železniční tratí
odděluje Patokryje od sousedních Obrnic.
Lokalita: Oceňovaný pozemek se nachází v západní části zastavěného území v částečně silně
svažitém terénu směrem západním.
P řístup a příjezd není možný, od veřejné komunikace se zpevněným povrchem je oceňovaný
pozemek oddělen cizími pozemky s oplocením či stavbami.
Skutečný stav: Pozemek je užíván v celku se sousední nemovitostí čp. 71 (LV č. 34 -
Kopřivová Ivana) částečně jako zahrada, částečně v prudkém svahu, porostlý částečně
křovinami. Podle stavebního povolení citovaného níže ve vyjádření stavebního úřadu je
západní cíp pozemku dotčen stavbou tlakové kanalizační přípojky od sousedního domu čp. 71
do tlakové kanalizační stoky umístěné ve veřejné komunikaci.
Inženýrské sítě: Podle sousedních nemovitostí je dostupná elektřina, vodovod a plynovod,
předpokládám též existenci veřejné kanalizace.
Vyjádření stavebního úřadu Magistrátu města Mostu ze dne 21.3.2022 (zkrácená citace):
„Pozemek je zatížený společným povolením pro záměr „Patokryje – splašková kanalizace“,
které vydal dne 3.2.2020 Magistrát města Mostu“.
Vyjádření úřadu územního plánování Magistrátu města Mostu ze dne 8.4.2022 (zkrácená
citace): „Pozemek se nachází v zastavěném území v lokalitě se způsobem využití „bydlení
individuální v rodinných domech – vesnické“. Nepřípustné využití: zejm. stavby pro chov
dobytka, stavby pro skladování a výrobu neslučitelnou s funkcí bydlení“.
Výměry: poz. parc. č. 396/19 (zahrada) 311 m2
Právní stav: Podle výpisu z KN kromě zahájení exekuce, které nejsou závadou pro ocenění k
danému účelu, nevázne na nemovitosti jiné věcné zatěžující právo např. věcné břemeno
S nemovitostí není spojené jiné právo sloužící v její prospěch .
Nemovitost není pronajatá - nájemní vztah nebyl doložen
Vlastník (dle výpisu z KN): Kopřiva Josef, č. p. 71, 43401 Patokryje

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.