PODÍL 1/4 RODINNÉHO DOMU S POZEMKY V MĚSTĚ CHYŠE, OKR. KARLOVY VARY (S VĚCNÝM BŘEMENEM UŽÍVÁNÍ)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 788/18-117
Odhadní cena: 142.277,- Kč
Nejnižší podání: 94.851,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 21.12.2022, 11:00
Expirace dražby: 21.12.2022, 11:20

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 94.851,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Karlovy Vary
Obec: Chyše

Popis:
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 (jedna čtvrtina) na pozemku parc. č. St. 305 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 256 Chyše, způsob využití: rod. dům a na pozemku parc. č. 1351/4 (zahrada), vše v kat. území Chyše, obec Chyše, část obce Chyše, okres Karlovy Vary, zapsáno na LV 103.

Jedná se o řadový, krajní, přízemní rodinný dům s obytným podkrovím. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce budovy je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající průměrné údržbě. Fasáda domu není zateplená, nese známky opotřebení a na některých místech opadává. Střecha budovy je polovalbová s krytinou z osinkocementové šablony. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Střecha domu je opatřena komínem a vikýři. Okna domu jsou plastová. Okna jsou opatřena parapety. K domu patří oplocená zahrada. Oplocení je dřevěné. Přístup k nemovité věci je po místní zpevněné komunikaci s chodníkem.

Nájemní smlouvy nebyly zjištěny. Věcné břemeno užívání ve prospěch Kubačkové Vlasty, rok narození 1956; závada prodejem v dražbě nezanikne, ztrátová hodnota věcného břemene je promítnuta do výsledné ceny nemovitosti.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena na přípojku elektřiny, vodovodu a kanalizace. Přípojky nebylo možné ověřit.

Nemovitá věc se nachází v severní zastavěné části města Chyše v ulici Nádražní č.p. 256 v zástavbě rodinných domů.

Zastávka autobusu „Chyše, nám.” se nachází ve vzdálenosti cca 600 m a železniční stanice „Chyše” ve vzdálenosti cca 460 m od nemovité věci.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.