SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL ID. 4/45 POZEMKŮ V RAPŠACHU (OKR. JINDŘICHŮV HRADEC)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 1597/13-200
Odhadní cena: 36.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 05.04.2023, 10:00
Expirace dražby: 05.04.2023, 10:20

Dražební jistota: 15.000,- Kč
Nejnižší podání: 24.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Jindřichův Hradec
Obec: Rapšach

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 70 - 700 m východně od okraje zastavěné části obce Rapšach; jdeo soubor sousedících zemědělských a lesního pozemků tvaru úzkého pásu. V katastru nemovitostí jsou pozemky vedeny jako trvalý travní porost, ostatní plocha a lesní pozemek o výměře 18.544 m2. Soubor pozemků je na západní straně ohraničený korytem místního potoka a nachází se v lánu. Na pozemku parc. č. 2375 se nachází borovicový lesní porost starý cca 138 let. Travnatý pozemek parc. č. 1215/8 je využíván jako veřejná zeleň. Ostatní pozemky jsou zemědělské. V době oceňování byly rovinné pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům je přístup po nezpevněné cestě nacházející se na pozemku parc. č. 2980 ve vlastnictví obce Rapšach.

Pozemky se nacházejí v CHKO Třeboňsko.

Součástí oceňované nemovité věci jsou porosty; příslušenství nebylo zjištěno.
Věcná břemena nebyla zjištěna.

Ve věci případné existence nájemní smlouvy byl dotázán pravděpodobný uživatel zjištěný dle databáze LPIS; na tuto žádost nebylo reagováno.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.