SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 ZEMĚDĚLSKÝCH POZEMKŮ V PŘIŠIMASECH

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 208/20-308
Odhadní cena: 111.130,- Kč
Nejnižší podání: 74.087,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.06.2023, 10:00
Expirace dražby: 13.06.2023, 10:30

Dražební jistota: 40.000,- Kč
Nejnižší podání: 74.087,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kolín
Obec: Přišimasy u Kolína

Popis:
Pozemky parc.č. 1025/11 a 309/52 jsou dle Územního plánu zařazeny v plochách orné půdy, jedná se o zemědělské pozemky. Pozemek parc.č. 321/2 je zařazen v ostatních plochách. Pozemek parc.č. 320/2 je pozemkem vodní plochy (vodní tok Hradešinka). Pro účely ocenění je na pozemky nahlíženo jako na zemědělské pozemky.
Nemovité věci se nachází v okrese Kolín, v obci Přišimasy. Pozemek parc.č. 1025/11 se nachází severovýchodně od souvisle zastavěného území obce, při ul. Limuzská, směrem na Limuzy, v lánu pole. Pozemky parc.č. 309/52, 320/2 a 321/2 se nachází jižně od souvisle zastavěného území, poblíž vodní plochy Kbelka.
Součásti a příslušenství pozemku parc.č. 321/2 tvoří trvalé porosty – listnaté stromy a keře, různého druhu a stáří.
Nemovitá věc je tvořena: spoluvlastnickým podílem ve výši 1/4 na pozemcích parc.č. 309/52, 320/2, 321/2 a 1025/11, včetně součástí a příslušenství, v katastrálním území Přišimasy, obec Přišimasy, okres Kolín (LV č. 73).

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Chomutov, Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.