ID. 1/2 RODINNÉHO DOMU SE ZAHRADOU V OBCI NOVÉ SYROVICE, OKR. TŘEBÍČ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 2984/21
Odhadní cena: 600.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.06.2023, 10:00
Expirace dražby: 20.06.2023, 10:30

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 400.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Třebíč
Obec: Nové Syrovice

Popis:
Oceňovaný rodinný dům je samostatně stojící objekt a má jedno nadzemní podlaží. Dům patrně není podsklepený. Půdorysně je dům, resp. jeho obytná část řešena patrně ve tvaru písmene „L“, kdy do ulice jsou orientovány vrata, kterými je řešen průjezd do dvora a z průjezdu je patrně řešen vstup do domu. Stáří rodinného domu není známo a nebylo zjištěno. Registr sčítacích obvodů a budov vedený ČSÚ uvádí výstavbu před více než 100 lety. V průběhu životnosti stavby byly pravděpodobně prováděny dílčí úpravy a v druhé polovině 20. stol. byla patrně provedena i přestavba nebo přístavba – půdorys rodinného domu neodpovídá zákresu v katastrální mapě a dům patrně stojí z malé části na pozemku parc. č. 590/1 ve vlastnictví obce (dle katastrální ortofotomapy). Současný stav rodinného domu se jeví jako špatný, neobývaný a zcela neudržovaný. Vnitřní prostory jsou holé, některé dokonce bez omítek. Pro bytové potřeby se předpokládá celková rekonstrukce objektu.

Stavba rodinného domu je součástí pozemku parc. č. 104 o výměře 1 220 m2. Na tomto pozemku se dále nacházejí vedlejší a hospodářské stavby – menší vedlejší stavba navazuje na dům v SZ části, obdélníková delší hospodářská stavba navazuje na dům v jeho SV části a na tuto stavbu navazuje stodola v S části pozemku. Vedlejší stavby pocházejí patrně z podobné doby jako rodinný dům, jsou ve špatném až havarijním stavu. Ze Z strany je pozemek oplocen zděným plotem. Pozemek parc. č. 105 o výměře 2 361 m2 tvoří zcela neudržovanou zahradu, která tvoří funkční celek s pozemkem parc. č. 104 a rodinným domem a je oplocena plotem z pletiva v havarijním stavu. Na pozemcích se nacházejí náletové trvalé porosty bez zjevné hodnoty. Samotný pozemek je mírně svažitý. Celková výměra pozemků činí 3 581 m2.

Na celku vázne věcné břemeno bytu ve prospěch Matěje a Růženy Chaloupkových, nar. 06.02.1908, resp. 28.08.1913, zapsaných pod Z-14200022/1991-741. Soudním exekutorem bylo zjištěno, že Růžena Chaloupková zemřela dne 10.05.1991 a Matěj Chaloupka zemřel dne 17.05.1993. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o věcné břemeno in personam, zaniklo smrtí oprávněných osob. Z tohoto důvodu není zohledněno v ceně obvyklé, která bude výslednou cenou pro stanovení nejnižšího podání.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.