OPAKOVANÁ DRAŽBA PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU PETROV NAD DESNOU, OKR. ŠUMPERK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 114 EX 364/16-414
Odhadní cena: 16.720.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.360.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.06.2023, 09:00
Expirace dražby: 27.06.2023, 10:00

Dražební jistota: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 8.360.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Šumperk
Obec: Petrov nad Desnou

Popis:
Popis dražených nemovitých věcí je obsažen v přiůoženém znaleckém posudku

Ve vztahu k draženým nemovitým věcem upozorňujeme, že dne 21.10.2021 byl soudnímu exekutorovi z Ministerstva financí doručen Zápis z mimořádného kontrolního dne na staré ekologické zátěži společnosti Mototrading, spol. s r.o. v Petrově nad Desnou ze dne 26.05.2021, Návrh Ministerstva financí na rozdělení garance a rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 16.5.2000 č.j. 8/OV/4346/00Te. Rozhodnutím ČIŽP č.j. 8/OV/4346/00Te byla původnímu vlastníku - společnosti VELAMOS, a.s. uložena realizace sanačních prací v lokalitě Sobotín-závod (týkají se nemovitých věcí které jsou předmětem této dražby). Na lokalitě proběhla v letech 1999-2010 sanace, přičemž nebylo dosaženo cílových sanačních limitů. Při prohlídce areálu (předmětu dražby) konané v rámci mimořádného kontrolního dne svolaného na den 20.05.2021 Českou inspekcí životního prostředí, oblastní inspektorát Olomouc, oddělení ochrany vod a oddělení odpadového hospodářství, byly zjištěny nové skutečnosti, které by mohly významně zhoršit stav na dané lokalitě, přičemž na základě těchto zjištění dojde k obnovení řešení staré ekologické zátěže v lokalitě Sobotín-závod. Dle stanoviska Ředitelství ČIŽP nelze novým majitelům vydávat nová rozhodnutí ve stejné věci, jelikož stávající Rozhodnutí přechází na právního nástupce (právní nástupnictví ve věci). Z uvedeného vyplývá, že Rozhodnutí ČIŽP z r.2000 zůstává závazné i pro případného nového vlastníka nemovitostí.
S ohledem na shora uvedené byl soudní znalec vyzván, aby vypracoval doplnění znaleckého posudku, ve kterém zohlední vliv zjištěných skutečností na stanovenou výslednou cenu nemovitých věcí. V následně vypracovaném dodatku č. 2 ze dne 01.04.2022 ke znaleckému posudku č. 3442-15/2021 znalec Ing.Stanislav Jáně konstatoval, že přetrvávající ekologická zátěž na dražených nemovitých věcech nemá vliv na jejich obvyklou cenu, která byla určena znaleckým posudkem č. 3442-15/2021 ze dne 20.08.2021 a jeho dodatkem č. 1 ze dne 24.08.2021.
Dle sdělení Ministerstva financí ze dne 30.01.2023 společnost UNIGEO a.s. zpracovává na lokalitě Sobotín – závod (k.ú. Petrov nad Desnou) projektovou dokumentaci likvidace uložených chemikálií z bývalé výroby. Na základě této projektové dokumentace může Ministerstvo financí následně vyhlásit veřejnou zakázku na likvidaci těchto chemikálií dle Rozhodnutí ČIŽP ze dne 4. 1. 2022. Stav staré ekologické zátěže váznoucí na dražených nemovitých věcech ke dni 7.2.2023 je popsán ve sdělení České inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc č.j. ČIŽP /48/2023/738 ze dne 07.02.2023.
S výše uvedenými listinami (Znalecký posudek č. 3442-15/2021 ze dne 20.08.2021 včetně jeho jeho dodatků, Zápis z mimořádného kontrolního dne na staré ekologické zátěži společnosti Mototrading, spol. s r.o. v Petrově nad Desnou ze dne 26.05.2021, Návrh Ministerstva financí na rozdělení garance, Rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze dne 16.5.2000 č.j. 8/OV/4346/00Te, sdělení Ministerstva financí ze dne 30.01.2023, rozhodnutí ČIŽP ze dne 04.01. 2022 č.j.: ČIŽP/48/2022/59 a sdělení ČIŽP č.j. ČIŽP/48/2023/738 ze dne 07.02.2023) se lze seznámit v sídle soudního exekutora, listiny jsou rovněž, společně s tímto usnesením, vyvěšeny na portálu dražeb (https://www.portaldrazeb.cz), v dražebním systému soudního exekutora (https://drazby.soudni-exekutor.cz) a na úřední desce soudního exekutora (https://soudni-exekutor.cz).

Upozorňujeme rovněž, že na dražených pozemcích parc. č. 1317/2 a parc. č. 1320 stojí stavba malé vodní elektrárny, která naleží jinému vlastníku. V katastru nemovitostí není předmětná stavba zapsána a taktéž není v katastru nemovitostí zapsáno věcné břemeno stavby či právo stavby. Zmiňovaná stavba malé vodní elektrárny NENÍ předmětem dražby.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Vyškov, Mgr. Zuzana Komínková   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.