POZEMEK VE VOJKOVICÍCH U ŽIDLOCHOVICNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 210 EX 148/11
Odhadní cena: 52.318,- Kč
Nejnižší podání: 34.879,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 27.06.2023, 13:00
Expirace dražby: 27.06.2023, 13:20

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 34.879,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Vojkovice

Popis:
- pozemek parcela 650/23, o výměře 1414 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
zapsaný v katastru nemovitostí vedeném KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, pro okres
Brno-venkov, obec Vojkovice, katastrální území Vojkovice u Židlochovic, na listu vlastnictví č. 395
včetně
- stavby chaty postaveného na pozemku parcela č. 650/23, orná půda, zemědělský půdní fond,
kat. území: Vojkovice u Židlochovic, obec: Vojkovice, okres: Brno-venkov (pozemek zapsán na LV
395), která je postavena, avšak nebyla zkolaudována a není zapsaná v Katastru nemovitostí ČR.
Shora uvedené nemovité věci budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

POZOR!!!
Dražební jednání nařízené na 23.03.2023 muselo být odročeno, neboť bylo zjištěno, že na pozemku se
nachází stavba nezapsaná v katastru nemovitostí, která nebyla znalcem zjištěna, a tudíž ani oceněna.
Soudí exekutor tedy požádal ustanoveného znalce Jaroslava Sedláka o doplnění znaleckého posudku. Soudní
znalec provedl dne 21.03.2023 místní šetření za přítomnosti povinného a zjistil, že na oceňovaném pozemku
se nachází volně stojící stavby. Dle zjištění znalce se jedná o blíže neurčenou stavbu chaty spojenou
s dalšími drobnými stavbami doplňkového charakteru. Stavby včetně oplocení jsou ve velice špatném stavu,
půdorysný rozměr chaty je cca. 10 x 4 m, se sedlovou střechou s eternitovou krytinou. Povinný neumožnil
detailnější prohlídku stavby, nicméně prohlásil, že se jedná o stavbu bez stavebního povolení.
Dotazem na stavební úřad Městského úřadu Židlochovice soudní znalec zjistil, že stavební úřad neeviduje ke
stavbám na pozemku parcela č. 650/23 žádné dokumenty.
Soudní znalec dále upozornil na skutečnost, že vzhledem k chybějící dokumentaci ke stavbě chaty (tedy jde
o tzv. „černou stavbu“) existuje reálná možnost nařízení demolice a odstranění stavby na náklady vlastníka
pozemku. Vzhledem k této skutečnosti ocenil stavbu chaty včetně ostatních drobných staveb na 0,- Kč.
Soudní exekutor dále upozorňuje na skutečnost, že povinný v dané chatě přebývá.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Blansko,   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.