SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 POZEMKU SE STAVBOU

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 388/22-140
Odhadní cena: 21.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.12.2023, 10:00
Expirace dražby: 20.12.2023, 10:20

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 10.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Vsetín
Obec: Vsetín

Popis:
Jedná se o přízemní, nepodsklepenou, řadovou, vnitřní stavbu s mírnou pultovou střechou. Budova je pravděpodobně založena na základových pasech. Konstrukce je zděná a její stavebně - technický stav je odpovídající zanedbané údržbě. Střecha je pultová s plechovou krytinou. Na střeše jsou žlaby se svody. Klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Vchodové dveře do objektu jsou plechové plné. Fasáda není zateplená. Přístup k nemovité věci je po místní nezpevněné komunikaci.

Z inženýrských sítí je nemovitá věc napojena pravděpodobně připojena na elektřinu. Vedení sítě je z bytovému sousedního domu. Přípojky nebylo možné ověřit.

Stavební pozemek parc. č. 2442 je v Katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Na celé části pozemku se nachází stavba bez čp/če, jiná st.; pozemek je přístupný přes pozemek parc. č. 2432 (ostatní plocha) ve vlastnictví města Vsetín.

Součástí nemovité věci jsou IS.
Příslušenství nemovité věci nebylo zjištěno.

Nájemní smlouvy ani věcná břemena nebyly zjištěny.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.