POZEMKY V OBCI MORKOVICE-SLÍŽANY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 111 EX 1795/23
Odhadní cena: 1.655.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.103.334,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 19.03.2024, 10:00
Expirace dražby: 19.03.2024, 10:30

Dražební jistota: 350.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.103.334,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Kroměříž
Obec: Morkovice-Slížany

Popis:
Celková výměra lesních pozemků je 1313 m2. Dle územního plánu je plocha pozemků regulována jako LU – lesní plochy a NU – plochy přírodní. Složení lesního porostu je tvořeno topolem a olší, stáří 71 let a habrem, jasanem, lípou a keři, stáří 88 let. Pozemky se nachází v severní a jižní nezastavěné části obce a jsou dostupné přes obecní pozemky a pozemky cizích vlastníků.

Celková výměra pozemků charakteru zahrady je 445 m2. Dle textové části územního plánu je hlavním využitím pozemku sídelní zeleň, přípustným využitím pozemku jsou zahrady a sady přídomní i samostatné v zastavěném území obce pro pěstitelství a chovatelství, stavby a zařízení související s hlavním a přípustným využitím související dopravní a technická infrastruktura, krajinná zeleň a prvky ÚSES, technická opatření a stavby pro zlepšení podmínek rekreace a cestovního ruchu, plochy veřejných prostranství, sídlení zeleň. Předmětné pozemky navazují na zastavěnou jižní část obce. Pozemky jsou přístupné přes vlastní pozemek parc. č. 1896/2, bez možnosti příjezdu.

Celková výměra zemědělských pozemků je 36 580 m2. Jedná se o pozemky převážně orné půdy a s ní související přístupové komunikace, případné vodní toky. Dle územního plánu jsou plochy pozemků regulovány jako AU – zemědělské pozemky, WT – vodní plochy a toky, DS – doprava silniční a ZK – zeleň krajinná. Předmětné pozemky se nachází v severní a jižní nezastavěné části obce a jsou dostupné přes obecní pozemky a pozemky cizích vlastníků.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Svitavy, JUDr. Igor Olma   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.