POZEMKY OKRES PŘÍBRAM - PODÍL 1/2

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 2402/23-42
Odhadní cena: 471.420,- Kč
Nejnižší podání: 314.280,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.06.2024, 14:00
Expirace dražby: 26.06.2024, 15:00

Dražební jistota: 100.000,- Kč
Nejnižší podání: 314.280,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Příbram
Obec: Solenice

Popis:
Oceňovaný pozemek parc. č. st. 99 (zastavěná plocha a nádvoří – 67 m2) se nachází při
Líšnickém potoku na jižním úpatí prudkého svahu směrem jižním. Na pozemku je umístěná
cizí stavba technického vybavení (zřejmě transformátorová stanice) – LV 306, vlastník ČEZ
Distribuce, a. s. Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše TI (plochy
technické infrastruktury), jedná se tedy o stavební pozemek.
Pozemek parc. č. 133/3 (ostatní plocha, neplodná půda – 4720 m2) je porostlý hustým
neudržovaným porostem dřevin a křovin v neschůdném terénu silně se svažujícím směrem
jižním, je na něm umístěn stožár elektrického vzdušného vedení do 4 směrů (m.j i k výše
uvedené trafostanici). Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše O (plochy
smíšené nezastavěného území – ostatní plochy).
Pozemek parc. č. 133/19 (ostatní plocha, neplodná půda – 2434 m2) je porostlý dřevinami
a křovinami v těžce schůdném terénu silně se svažujícím směrem jižním, je na něm umístěna
vedlejší stavba o zast. ploše cca 30 m2 nezapsaná v katastru nemovitostí a malá skládka
různorodého odpadního materiálu. Dle platného územního plánu je pozemek ve funkční ploše
BR (plochy bydlení v rodinných domech) a je tak určen k zastavění (stavební pozemek).
Přístup a příjezd ke všem výše uvedeným pozemkům: pouze přes cizí pozemky

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Žďár nad Sázavou, Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.