RODINNÝ DŮM, OBEC LENORA, OKR. PRACHATICE - OPAKOVANÁ DRAŽBA - 2.KOLO

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 182 EX 2272/13
Odhadní cena: 1.510.000,- Kč
Nejnižší podání: 755.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 30.01.2020, 10:00
Expirace dražby: 30.01.2020, 10:30

Dražební jistota: 2.500,- Kč
Nejnižší podání: 755.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prachatice
Obec: Lenora

Popis:
- pozemek parc. číslo St. 181 o výměře 327 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, součástí je stavba: Lenora, č.ú. 62, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č. St. 81
- pozemek parc. č. 319/55, o výměře 810 m2, druh pozemku: trvalý travní porost, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území, zemědělský půdní fond,
- pozemek parc. č. 396/9, o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území,
vše zapsáno v katastrálním území Lenora, obec Lenora, okres Prachatice na listu vlastnictví č. 608 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Prachatice,
včetně příslušenství, které tvoří:
a) u vedlejší stavby:
Na obytnou část rodinného domu, vpravo (pohled z příjezdové komunikace), navazuje
přízemní vedlejší stavba ze smíšeného zdiva s pultovou střechou krytou eternitovými
šablonami, na kterou vzadu navazuje přízemní, dřevěná vedlejší stavba „kůlna“ s pultovou
střechou krytou eternitovými šablonami.
b) příslušenství, které je tvořeno těmito venkovními úpravami:
- oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích
- opěrná zídka (kamenná)
- vrátka dřevěná
- venkovní schody (ocelová k-ce s dřevěnými stupni)
- zpevněné plochy (betonové)
- zpevněné plochy (panelové)
- přípojky IS

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jana Kalistová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.