POZEMKY VE SVATÉM JANU - HRACHOVĚ (OKR. PŘÍBRAM)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 2239/14
Odhadní cena: 222.000,- Kč
Nejnižší podání: 148.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.09.2020, 10:00
Expirace dražby: 02.09.2020, 10:20

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 148.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Příbram
Obec: Svatý Jan

Popis:
Pozemky se nacházejí cca 1,8 - 1,9 km severozápadně od okraje zastavěné části obce Hrachov. Jedná se o dva nesousedící soubory travnatých a zemědělských pozemků nepravidelných tvarů. V katastru nemovitostí jsou vedeny jako trvalý travní porost, ostatní plocha a orná půda o výměře 9.733 m2. Travnatý pozemek parc. č. 1170 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a je součástí okolního lesního porostu, který se na něm částečně nachází. Soubor pozemků parc. č. 1792, parc. č. 1793 a parc. č. 1799 je na severní, východní a západní straně hraničený zpevněnou cestou a na jižní straně lesním porostem, který se částečně nachází i na pozemcích parc. č. 1799 a parc. č. 1792. Pozemky jsou svažité. V době oceňování byl pozemek parc. č. 1793 udržovaný a využívaný. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1791, který je ve vlastnictví obce Svatý Jan a nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 1252/7, který je ve vlastnictví obce Svatý Jan.

V územním plánu jsou pozemky vedené jako plochy zemědělské, plochy lesní a plochy přírodní.

Součástí nemovité věci jsou porosty.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.