DRAŽBA RD S PŘÍSLUŠENSTVÍM V PODIVÍNĚ, OKRES BŘECLAV

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 9285/15
Odhadní cena: 1.500.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 08.09.2020, 09:00
Expirace dražby: 08.09.2020, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Břeclav
Obec: Podivín

Popis:
Dražený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený, jednopodlažní se sedlovou střechou s půdním
prostorem bez možnosti využití pro bydlení. Půdorysně má přibližně tvar obdélníku. Dům je napojen přípojkami na veřejnou vodovodní, kanalizační, plynovodní síť a zdroj nízkého napětí. Garáž se v rodinném domě ani na pozemcích p. č. KN 953 a p. č. KN 954 nenachází.
Pozemek p. č. 2959/589 se nachází v nezastavěném území obce, severozápadně od města Podivín, v lokalitě Odměrky od Rakvic, v ploše určené v územním plánu města pro plochy přírodní - „NP“, v chráněném území označeném jako registrovaný významný krajinný prvek – mokřad u Podivína a je součástí územního systému ekologické stability. K pozemku není umožněn příjezd po zpevněné ani nezpevněné komunikaci. Má přibližně obdélníkový tvar. Ke dni místního šetření není užíván a je celý pokryt náletovým porostem.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.