OPĚTOVNÁ DRAŽBA ZPEVNĚNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE EVIDOVANÉ V KN JAKO ZAHRADA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1498/13
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 29.09.2020, 11:00
Expirace dražby: 29.09.2020, 11:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 1.000.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Želešice

Popis:
Oceňovaný pozemek p.č. 296/2 - zahrada se nachází na severovýchodním okraji zastavěné části obce Želešice v místě nedávné výstavby nových rodinných domů.
Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada je ve skutečnosti komunikací, Meruňkovou ulicí, s povrchem z betonové zámkové dlažby vedoucí mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla vybudována v rámci realizace výstavby 13 rodinných domů - Sádky II - za účelem přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél Meruňkové ulice. V pasportu komunikací obce je vedena jako „místní komunikace”.

V rámci předmětné exekuce bylo zjištěno, že z věcných břemen, výměnků a nájemních, pachtovních či
předkupních práv, která prodejem v dražbě nezaniknou (ust. § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.), bylo
soudnímu exekutorovi oznámeno 8 věcných břemen chůze a jízdy (tak, jak jsou uvedená ve výroku II.
tohoto usnesení), přičemž tři věcná břemena jsou zřízena na základě smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi povinným jako vlastníkem nemovitosti a oprávněnými z věcného břemene a šest věcných břemen je
zřízeno na základě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov.
Dražený pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, je ve skutečnosti místní komunikací s
povrchem z betonové zámkové dlažby, která vede mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla
vybudována v rámci realizace výstavby třinácti rodinných domů – Sádky II, a to za účelem zajištění
přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél ulice Meruňková. Existující věcná břemena
oceňovaný pozemek nikterak vlastníka neomezují, neboť jsou to sice právní závady, ale zřízené v
souladu s účelem, pro který byla komunikace na draženém pozemku vybudována.

Dražebník

Dražebník: JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.