ORNÁ PŮDA OKR. RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - PODÍL 4/10

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 179 EX 1175/19-58
Odhadní cena: 163.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 18.11.2020, 09:00
Expirace dražby: 18.11.2020, 10:00

Dražební jistota: 25.000,- Kč
Nejnižší podání: 108.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Rychnov nad Kněžnou
Obec: Častolovice

Popis:
Oceňovaný pozemek je vedený v druhu orná půda a nachází se při severovýchodním
okraji zastavěného území obce Častolovice - přímo sousedí se zahradami, které jsou ve
funkčním celku s rodinnými domy. Skutečný stav pozemku odpovídá evidovanému druhu - je
využíván jako zemědělský pozemek sloučený s jinými zemědělskými pozemky do velkého
půdního celku. Přímý přístup k oceňovanému pozemku není možný, pouze přes cizí
pozemky.

Z hlediska územního plánu obce je oceňovaný pozemek v zastavitelné funkční ploše
pro bydlení v rodinných domech BI - zastavitelná plocha Z 10 - Pod Bažantnickou I.
Podmínky využití dle územního plánu:
Plochy bydlení v rodinných domech městských a příměstských (BI):
hlavní využití:
– bydlení v rodinných domech městských a příměstských
– místní komunikace, pěší cesty
přípustné využití:
– veřejná prostranství
– dětská hřiště
– veřejná zeleň
– nerušící obslužné funkce místního, tj. lokálního významu např.: maloobchod,
stravovací - ubytovací a sociální služby, zařízení péče o děti, zdravotnická, sportovní a
relaxační zařízení, stavby pro kulturu a pro administrativu
– související technická vybavenost
– související dopravní vybavenost (parkoviště a odstavná stání osobních aut, přistavěné
nebo volně stojící garáže osobních aut)
nepřípustné využití:
– stavby a zařízení snižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení
– veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním funkčním využitím a přípustným
využitím
podmínečně přípustné využití:
– stávající bytové objekty začleněné do funkční plochy s převládající výstavbou RD
– stavby pro rodinnou rekreaci splňující obecné požadavky pro využití území
– výrobní služby nerušící pobyt a každodenní rekreaci i relaxaci obyvatel ve vymezené ploše,
které jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům dané plochy

Dražebník

Dražebník: Mgr. Zdeněk Ráček   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.