SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 6/10 LOUKY V LIBEČI U TRUTNOVA

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 13092/19-607
Odhadní cena: 61.200,- Kč
Nejnižší podání: 40.800,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 02.12.2020, 13:00
Expirace dražby: 02.12.2020, 13:30

Dražební jistota: 30.000,- Kč
Nejnižší podání: 40.800,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Trutnov
Obec: Libeč u Trutnova

Popis:
V územním plánu obce Trutnov se pozemek parc. č. 1812 nachází v ploše zemědělské. Pomocí náhledu do ortofotomapy a provedeného místního šetření bylo zjištěno, že pozemek není užíván jako zemědělská půda. Jelikož se jedná o svažitý pozemek, lze ho těžko využívat k zemědělským účelům. Z těchto důvodů bude oceněn jako trvalý travní porost.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.