SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 ORNÉ PŮDY VE ZLATNÍKÁCH U OPAVY

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 15674/19-432
Odhadní cena: 135.000,- Kč
Nejnižší podání: 90.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 09.12.2020, 13:00
Expirace dražby: 09.12.2020, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 90.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Opava
Obec: Zlatníky u Opavy

Popis:
Nemovitá věc se nachází východním směrem od centra městské části Zlatníky, mimo obecní zástavbu. V těsné
blízkosti nemovité věci se nachází zemědělské pozemky, na severu protéká řeka Velká.
Jedná se o mírně svažitý pozemek. Pozemek je dostupný z nezpevněné komunikace, která přiléhá z východní
strany k pozemku a je také ve vlastnictví povinného. Pozemek je oplocený pletivovým plotem. Parcela má
obdélníkový tvar a je zatravněná. Na pozemku se nachází chata, která není zapsána v katastru nemovitostí.
Chata má, podle provedeného místního šetření, lehký obvodový plášť a je postavena na betonové základové
desce. Chata je využívaná a udržovaná. Střecha je valbová, střešní krytinu tvoří eternit. Okna jsou plastová,
vstup do objektu je umožněn jednokřídlými dřevěnými dveřmi. Před vchodem jsou položeny keramické
dlaždice. Na pozemku se dále nachází dřevěná kolna, zahradní sezení a zděný krb. Pozemek je zatravněný, nachází se na něm vzrostlé jehličnaté a listnaté stromy. Vstup na pozemek je umožněn z nezpevněné cesty skrze kovou bránu. V bezprostředním okolí nemovité věci se nachází pouze zemědělské pozemky.
V katastru nemovitostí je parcela parc. č. 231/7 vedena jako orná půda a její výměra činí 722 m2. V územním plánu obce Opava je pozemek veden jako plocha zemědělská.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.