SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/2 POZEMKŮ V RAZOVÉ U BRUNTÁLU

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 24964/19-916
Odhadní cena: 616.500,- Kč
Nejnižší podání: 411.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 16.12.2020, 13:00
Expirace dražby: 16.12.2020, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 411.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Bruntál
Obec: Razová u Bruntálu

Popis:
Nemovité věci představují pozemek ostatní plochy, lesní pozemek a pozemek orné půdy.
Předmětné pozemky spolu přímo sousedí a tvoří jeden funkční celek. Jedná se o mírně svažité pozemky, které
tvoří obdélníkový tvar. Pozemek orné půdy je oplocený a z části zalesněný. Nachází se na něm několik sloupů
elektrického vedení. Pozemek ostatní plochy je z části oplocen dřevěným plotem a nachází se na něm vzrostlá
zeleň a travní porost. Pozemek je neudržovaný. Předmětné pozemky jsou dostupné ze silniční komunikace, po
okolních pozemcích, nebo po zpevněné polní cestě.
Dle provedeného místního šetření a náhledu do ortofotomapy je pozemek parc. č. 1672/18 převážně využiván
jako orná půda a část pozemku je využívána jako les. Plocha této části byla odhadnuta na 4 200 m2. Pro účely
ocenění bude tento pozemek rozdělen na dvě části. Větší část pozemku o výměře 52 774 m2 bude oceněna jako
orná půda a menší část s výměrou 4 200 m2 bude oceněna jako lesní pozemek společně s pozemkem parc. č.
1542/1.
V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. 594/1 veden jako ostatní plocha a jeho výměra činí 1 246 m2.
Pozemek parc. č. 1542/1 je veden jako lesní pozemek a jeho výměra činí 238 m2. Pozemek parc. č. 1672/18 je
veden jako orná půda s výměrou 58 974 m2.
Předmětné nemovité věci se nachází západním směrem od zastavěného území obce Razová. Pozemky sousedí
s dalšími pozemky orné půdy. Na jihu pozemky navazují na zástavbu obce.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.