SPOLUVLASTNICKÝ PODÍL 1/4 POZEMKU S CHATOU (BEZ ZÁPISU V KN)

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 135 EX 38410/19-247
Odhadní cena: 237.000,- Kč
Nejnižší podání: 158.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 20.01.2021, 13:00
Expirace dražby: 20.01.2021, 13:30

Dražební jistota: 50.000,- Kč
Nejnižší podání: 158.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Prachatice
Obec: Netolice u Prachatic

Popis:
Nemovitá věc představuje pozemek ostatní plochy parc. č. 2208/2, na kterém se nachází objekt
chaty, se kterou tvoří jednotný funkční celek. Objekt chaty není uveden v katastru nemovitostí a není mu
přiděleno číslo popisné ani číslo evidenční. Dle Zákona č. 183/2006 Sb. Zákona o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) §104 odst. 1 písm. a, se jedná o stavbu pro bydlení a pro rodinnou rekreaci
s jedním podzemní podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím, pro takovou
stavbu není nutné žádat stavební povolení. Pro takovou stavbu stačí pouze ohlášení. Jedná se o menší zděnou stavbu se dvěma nadzemními podlažími a obývaným podkrovím.
Exteriér domu je v původním stavu, proveden v bílé barvě. Sokl objektu je obložen z části hnědými kachličkami,
zbývající část je kamenná. Okna objektu jsou původní dřevěná. Střecha objektu je sedlová s původní střešní
krytinou. Hlavní vstup do objektu je na západní straně objektu. Na hlavní vstup navazuje menší zpevněná
plocha. Zahrada je umístěna kolem chaty, je mírně svažitá a nachází se zde vzrostlé stromy a keře. Na pozemku se nejsou žádné další stavby. Pozemek je oplocen pletivovým plotem. Vstup a vjezd na pozemek je umožněn
dřevěnými vraty. Parkování je možné na pozemku před chatou.
Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostorů nemovitosti ani na pozemek, není tudíž znám
technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán stav odpovídající
exteriéru s přihlédnutím k celkovému stavu nemovitosti. Zastavěná plocha chaty činí odhadem 48 m2.

Dražebník

Dražebník: Mgr. Jan Peroutka   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.