DRAŽBA ORNÉ PŮDY O VELIKOSTI ID 1/10 V OBCI BLUČINA, OKR. BRNO-VENKOVNejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1116/15
Odhadní cena: 3.942,- Kč
Nejnižší podání: 2.628,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.02.2021, 09:00
Expirace dražby: 03.02.2021, 09:30

Dražební jistota: 500,- Kč
Nejnižší podání: 2.628,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Blučina

Popis:
Oceňovaný pozemek se dle územního plánu nachází mimo zastavěné území. Spadá do plochy zemědělské, na pozemku byly provedeny plošné investice do půdy. Parcela je rovinná, lokalizována v komplexu zemědělsky obdělávaných pozemků poblíž vodního toku „Šitbořický potok“, severně od menšího lesního komplexu s místním názvem „Rumunská bažantice“. Pozemek je charakterizován převažující BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) 0.61.00. Dle této BPEJ pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do II. třídy ochrany zemědělského půdního fondu a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 80. Jedná se o produkční půdy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.