DRAŽBA SPOLUVL. PODÍLU ID 1/10 ORNÉ PŮDY V OBCI BLUČINA, ZAPSANÉ NA LV 2370Nejsou přiloženy žádné další obrázky

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1116/15
Odhadní cena: 972,- Kč
Nejnižší podání: 648,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.02.2021, 10:00
Expirace dražby: 03.02.2021, 10:30

Dražební jistota: 300,- Kč
Nejnižší podání: 648,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Blučina

Popis:
Pozemek spadá do plochy přírodní (NP) – pozemek je součástí lokálního biocentra (LBC). Parcela je rovinná, je lokalizována poblíž západní zastavěné části obce Blučina, jižně od vodního toku Litavy, v těsné blízkosti silnice II/416. Na pozemku se nacházejí neudržované trvalé porosty vzniklé zejména přirozeným způsobem - především keřové porosty. Pozemek je charakterizován BPEJ (bonitovaná půdně ekologická jednotka) 0.19.11. Dle této BPEJ pozemek spadá dle Vyhlášky o stanovení tříd ochrany č. 48/2011 Sb. do IV. třídy ochrany zemědělského půdního fondu a bodová výnosnost této půdy je na stupnici od 6 do 100 vyjádřena hodnotou 56. Jedná se o málo produkční půdy.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.