DRAŽBA ID. 1/5 POZEMKŮ V OBCI OŘECHOV, OKR. UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Aktuální stav dražby

aktivní

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 4401/12
Odhadní cena: 5.500,- Kč
Nejnižší podání: 3.667,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 26.01.2021, 10:00
Expirace dražby: 26.01.2021, 10:30

Dražební jistota: 2.000,- Kč
Nejnižší podání: 3.667,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Uherské Hradiště
Obec: Ořechov

Popis:
Pozemek p. č. KN 4747 evidovaný v katastru nemovitostí v druhu pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. K pozemku je umožněn přístup pouze přes okolní pozemky jiných (soukromých) vlastníků. Pozemek je svažitý s orientací na východ. Ke dni ocenění se na pozemku nachází remízek mezi poli s náletovým porostem (směs listnatých keřů).

Pozemek p. č. KN 4748 je evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, BPEJ 30850
pro výměru 899 m2. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. Od nejbližší, souvisle zastavěné části obce Ořechov je vzdálen cca 1,29 km vzdušnou čarou. K pozemku je umožněn přístup pouze přes okolní zemědělsky využívané pozemky jiných vlastníků. Pozemek je součástí lánu a je zemědělsky intenzivně využíván společností ZEAS Polešovice, a.s., se sídlem v Polešovicích, IČ: 25505769, bez smlouvy o pronájmu pozemku. Ke dni ocenění se na pozemku nenachází žádné stavby ani trvalé porosty. Jedná se o ornou půdu s přiděleným kódem BPEJ 30850.

Pozemek p. č. KN 4804 je evidován v katastru nemovitostí v druhu pozemku orná půda, BPEJ 30850
pro výměru 22 m2 a BPEJ 35600 pro výměru 219 m2. Pozemek se nachází v katastrálním území Ořechov u Uherského Hradiště, jihozápadně od obce Ořechov, v lokalitě Hlístky. Od nejbližší, souvisle zastavěné části obce Ořechov je vzdálen cca 1,14 km vzdušnou čarou. K pozemku je umožněn přístup přes okolní zemědělsky využívané pozemky jiných vlastníků a ze silnice III/4276. Pozemek je součástí lánu a je zemědělsky intenzivně využíván společností Svornost Těmice, a.s., se sídlem v Těmicích, IČ: 64511936, bez smlouvy o pronájmu pozemku. Ke dni ocenění se na pozemku nenachází žádné stavby ani trvalé porosty. Jedná se o ornou půdu s přiděleným kódem BPEJ 30850 a 35600.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.