2. OPĚTOVNÁ DRAŽBA ZPEVNĚNÉ MÍSTNÍ KOMUNIKACE EVIDOVANÉ V KN JAKO ZAHRADA

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 097 EX 1498/13
Odhadní cena: 2.000.000,- Kč
Nejnižší podání: 800.000,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 13.04.2021, 09:00
Expirace dražby: 13.04.2021, 09:30

Dražební jistota: 300.000,- Kč
Nejnižší podání: 800.000,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Želešice

Popis:
Dražený pozemek p.č. 296/2 - zahrada se nachází na severovýchodním okraji zastavěné části obce Želešice v místě nedávné výstavby nových rodinných domů. Pozemek evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada je ve skutečnosti komunikací, Meruňkovou ulicí, s povrchem z betonové zámkové dlažby vedoucí mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla vybudována v rámci realizace výstavby 13 rodinných domů - Sádky II - za účelem přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél Meruňkové ulice. V pasportu komunikací obce je vedena jako „místní komunikace”. V části ulice jsou po jejich obou stranách chodníky šířky 1,20 m rovněž s povrchem z betonové zámkové dlažby. Příjezd je obecní komunikací parc. čísla 272 - ostatní plocha (ostatní komunikace) ve vlastnictví Obec Želešice. Meruňková ulice dlouhá 168 m, šířky 5,50 m je mírně svažitá jihovýchodním směrem. Na jejím dolním slepém konci je obratiště se stejným povrchem vozovky jako v celé její delší části. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě. Vodovod a kanalizace jsou ve vlastnictví obce Želešice.

V rámci předmětné exekuce bylo zjištěno, že z věcných břemen, výměnků a nájemních, pachtovních či předkupních práv, která prodejem v dražbě nezaniknou (ust. § 336a odst. 1 písm. d) o.s.ř.), bylo soudnímu exekutorovi oznámeno 8 věcných břemen chůze a jízdy (tak, jak jsou uvedená ve výroku II. tohoto usnesení), přičemž tři věcná břemena jsou zřízena na základě smlouvy o zřízení věcného břemene mezi povinným jako vlastníkem nemovitosti a oprávněnými z věcného břemene a pět věcných břemen je zřízeno na základě rozsudku Okresního soudu Brno-venkov.
Dražený pozemek, evidovaný v katastru nemovitostí jako zahrada, je ve skutečnosti místní komunikací s povrchem z betonové zámkové dlažby, která vede mezi rodinnými domy. Tato komunikace byla vybudována v rámci realizace výstavby třinácti rodinných domů – Sádky II, a to za účelem zajištění přístupu a příjezdu ke stavěným rodinným domům podél ulice Meruňková. Existující věcná břemena oceňovaný pozemek nikterak vlastníka neomezují, neboť jsou to sice právní závady, ale zřízené v souladu s účelem, pro který byla komunikace na draženém pozemku vybudována.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Brno - město, JUDr. Karel Urban   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.