DRAŽÍME POTŘETÍ: PODÍL 1/12 POTENCIÁLNĚ STAVEBNÍCH POZEMKŮ V BABICÍCH U ROSIC, OKR. BRNO-VENKOV

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 5571/12-274
Odhadní cena: 125.300,- Kč
Nejnižší podání: 62.650,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 03.03.2021, 10:00
Expirace dražby: 03.03.2021, 10:20

Dražební jistota: 10.000,- Kč
Nejnižší podání: 62.650,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Brno-venkov
Obec: Babice u Rosic

Popis:
- podíl 1/12 pozemku parcela 500/10, o výměře 22 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- podíl 1/12 pozemku parcela 641/27, o výměře 1954 m2, orná půda, zemědělský půdní fond,
vše zapsáno u KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov, okres: Brno-venkov, obec: Babice u Rosic, kat. území: Babice u Rosic, LV: 247.

Pozemky se nacházejí na jihozápadním okraji souvisle zastavěného území obce Babice u Rosic. Oceňované pozemky spolu přímo sousedí, rozkládají se v mírně zvlněném terénu. Pozemek parc.č. 500/10 k.ú. Babice u Rosic zaujímá malou část příjezdové štěrkové pozemní komunikace, která slouží zejména ke spojení sousedních nemovitostí převážně novostaveb RD a k obhospodařování přilehlých zemědělských pozemků. Na hranici tohoto pozemku se nachází odvodňovací příkop, který probíhá podél štěrkové příjezdové komunikace. Tato se z převážné části nachází na pozemku, který je ve vlastnictví obce Babice u Rosic, tudíž lze předpokládat, že se jedná o veřejně přístupnou účelovou komunikaci.
Pozemek parc.č. 641/27 k.ú. Babice u Rosic svým dlouhým obdélníkovým tvarem na pozemek parc.č. 500/10 k.ú. Babice u Rosic přímo navazuje a pokračuje v přímé linii kolmo na štěrkovou cestu jihozápadním směrem k okolním zemědělským pozemkům. Délka tohoto pozemku činí cca 230 m, šířka je na začátku u cesty cca 11,30 m a postupně se zužuje a dostává se na konci pozemku na šířku cca 7,50 m. Pozemek v současné době slouží jako orná půda, k datu místního šetření ve stavu sklizně plodin. Oceňovaný pozemek je tedy přímo přístupný z veřejné účelové komunikace. Dle územního plánu je pozemek umístěn v zastavitelných plochách s funkčním využitím území pro bydlení v zóně pro rodinné domy. Oceňovaný pozemek parc.č. 641/27 k.ú. Babice u Rosic zaujímá zastavitelnou plochu jak návrhovou (cca 1280 m2), tak plochu územní rezervy. Na hranici pozemku se nachází vodovodní řad a vedení energetické sítě. Pozemek se nenachází v záplavovém území.

Více viz znalecký posudek.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.