DRAŽÍME POTŘETÍ: POZEMKY V OBCI OLOVNICE, OKR. MĚLNÍK

Aktuální stav dražby

aktivní - nové kolo

Základní informace

Typ dražby: nařízená
Číslo jednací: 160 EX 4172/16-97
Odhadní cena: 737.000,- Kč
Nejnižší podání: 368.500,- Kč

Informace o dražbě

Start dražby: 24.03.2021, 11:30
Expirace dražby: 24.03.2021, 11:50

Dražební jistota: 80.000,- Kč
Nejnižší podání: 368.500,- Kč


Podrobné informace o předmětu dražby

Okres: Mělník
Obec: Olovnice

Popis:
Pozemky p.č. 343/4 - orná půda, p.č. 349 - vodní plocha, p.č. 564/48 - orná půda, p.č. 646/27 - orná půda a p.č. 988/2 - vodní plocha, vše v obci a k.ú. Olovnice, okr. Mělník.
Pozemky p.č. 343/4 a p.č. 988/2 se nachází v severozápadní části katastrálního území, tvoří jednotný funkční celek s přístupem po zpevněné komunikaci a okolních nezpevněných pozemcích. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 349 se nachází v severozápadní části katastrálního území s přístupem po zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 967/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Na části pozemku se nachází náletové dřeviny plevelného charakteru.
Pozemek p.č. 564/48 se nachází v severní části katastrálního územi s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemek p.č. 646/27 se nachází v severní části katastrálního území s přístupem po okolních nezpevněných pozemcích. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.

Závady:
1) věcné břemeno zřízení a údržby plotu, a zástavní právo k zajištění tohoto závazku do výše 2.000,-Kč, dle listiny: Usnesení soudu číslo deníku 336/1935 (smlouva darovací V12-5221/1995, pol.v.z. 35/1995). Věcné břemeno ve prospěch parcely 343/9, vázne na parcele 343/4.

2) věcné břemeno zřeknutí se náhrady škod, která by vodou z potoka č. parc. 988/1 a 986/2 povstala, dle listiny: Usnesení soudu číslo deníku 336/1935 (smlouva darovací V12-5221/1995, pol.v.z.35/1995). Věcné břemeno ve prospěch: Česká Republika, IČ: 00000001/001, vázne na parcele 343/4.

Více viz znalecký posudek.

Dle platného územního plánu obce Olovnice jsou pozemky vedeny takto:
- p.č. 343/4 - „louky, pastviny“
- p.č. 349 - „ostatní krajinotvorná zeleň“
- p.č. 564/48 - „pole“
- p.č. 646/27 - „pole“
- p.č. 988/2 - „ostatní krajinotvorná zeleň“
Informace byly získány z územního plánu obce Olovnice, který je dohledatelný na www
stránkách obce Olovnice.

Dražebník

Dražebník: Exekutorský úřad Břeclav, Mgr. Marcela Petrošová   (podrobné informace o úřadu)

Samotná dražba bude probíhat na dražebním serveru dražebníka na adrese .

Na stránce detailu dražby na serveru dražebníka můžete nalézt i další informace, např. znalecký posudek, dražební vyhlášku atp., které se na náš portál neimportují.
Přímo na serveru už se také můžete zaregistrovat a přihlásit na tuto konkrétní dražbu.